PDA

Xem phiên bản đầy đủ : tiêu chuẩn nước nuôi cá dĩathienphucadia
23-03-2008, 12:42 AM
mong các bác giúp giùm em,
em muốn mua bộ xử lý nước nuôi cá dĩa nhưng ko biết các tiêu chuẩn về nước
rất mong các bác chỉ giáo giùm em các tiêu chuẩn về nước nuôi cá dỉa như tiêu chẩn về DH, pH, mùi vị, nitrat, nito.....?~X(

intel007
02-04-2008, 05:34 PM
chài , ban đừng quan tâm quá kĩ vấn đề ve những thứ như DH , pH giữ quá , cá sẽ mau chết , mà có ai nuôi cầu kì như bạn đến thế , người ta xem pH là đủ rồi , khoảng 7.0 là nuôi đĩa được hơn cũng kông sao , hơn một tí thôi. Hồ 1m trở lên nên lọc nước 1 ngày một lần nhưng cho lọc ít thôi , đừng nhiều . Con hồ nhỏ thì cho sủi được rồi , đĩa đỡ mệt , lâu lâu lọc cho nước tốt . Mua máy lọc với máy sủi là ok được rồi . Cần chi xử lý nước , nuôi vậy kĩ cá dễ chết.

minhphong
02-04-2008, 06:05 PM
Vấn đề này anh em đã thảo luận nhiều, anh thienphucadia có thể tham khảo ở đây :
http://www.aquabird.com.vn/forums/showthread.php?t=40267

cuongphat
03-04-2008, 12:22 AM
mong các bác giúp giùm em,
em muốn mua bộ xử lý nước nuôi cá dĩa nhưng ko biết các tiêu chuẩn về nước
rất mong các bác chỉ giáo giùm em các tiêu chuẩn về nước nuôi cá dỉa như tiêu chẩn về DH, pH, mùi vị, nitrat, nito.....?~X(
nếu nuôi cá dĩa để ngắm thì ko cần điều chỉnh PH nếu sử dụng nước máy chỉ cần sục Oxi cách ngày là thay cho cá được, nếu dùng nước giếng thì phải tăng PH lên là ok.còn nếu muốn nuôi Cá đẻ thì mới phải xử lý PH cho phù hợp thoi.

thienphucadia
08-04-2008, 11:23 AM
rất cám ơn các bác đã nhiết tình giúp em, nhưng em đang đang nuôi 15 cặp cá đẻ, dự kiến tăng 30 cặp, và 16 hồ 1,2m
em rất chú trọng về nước nhưng chưa rỏ lắm, em từng trả giá cho vấn đề về nước... nên em sợ.... mong các bác gần xa giúp đỡ em với. CÁM ƠN CÁC BÁC NHIỀU

thangnamngu
13-04-2008, 11:05 AM
nước máy ở nhà là oke gòi khỏi cần sử lý ph làm gi,chỉ cần phơi nước khoảng 12 tiếng la ok6 thôi.sục khí liên tục

thienphucadia
13-04-2008, 03:20 PM
cảm ơn bạn, minh đang dùng nước máy tại bình thạnh nên chi sục khí như bạn nói, nhưng khoản ba tháng nữa mình dọn nhà về gò vấp ( nhà mình mới mua ) hiiiii,
ko có nước máy, chỉ nước giếng thôi, nên bây giờ mình phải tham khảo và học hỏi nơi các anh em. mong được sự quan tâm của các anh em . Thân !

Dark angel
13-04-2008, 11:19 PM
Nước giếng hay máy đều chưa chắc đã đảm bảo trừ khi mình uống lâu dài mà chưa đi hay đã đưa đi hóa nghiệm kĩ càng, và mỗi quận khác nhau thì mạch nước ngầm nơi đó lại ẩn chứa những điều kì thú ^_^
Vậy chờ khi bạn chuyển qua chỗ mới hoặc lấy vài mẫu thử về sau khi test xong psot lên đây nếu ace giúp được thì sẽ giúp hoặc tư vấn hết kiến thức thì thôi ^_^

thienphucadia
14-04-2008, 12:13 PM
cảm ơn anh đã góp ý, các anh em cho Phú hỏi có ai biết thông số nước ngầm ở phường 11 quận Gò Vấp ko a?
cảm ơn các anh em nhiều !

danghuy
22-04-2008, 09:30 AM
Phú ơi , nên lấy nước nhà đi thử đi vì mỗi nơi mỗi khác chỉ cách nhau 500m là khác rồi , bạn ở P.11 mình không biết là ở đâu , theo mình biết khu lê đức thọ - chùa nghệ sỹ thì nước đạt các thông số như dh= 4-6 , ph 6.0 (sau khi sụt) ...., như chỉ có amoniac cao thôi ,
mẹo chỉ bạn bạn gọi nơi xử lý nước họ sẽ đo dùm bạn (các thông số chính xác như Paster thôi), thân

thienphucadia
24-04-2008, 08:53 PM
mình có mua môt bút thử dH ( Tds 1 x 10ppm ) TITRANS giá 750k ko biết có đúng bút thử dH ko nũa nhưng người bán bảo đó là bút thử dH, các anh em xem và cho ý kiến nhé, mình đo nước ở gần chùa nghệ sĩ gò vấp thì dH = 170ppm nước như vậy là quá cứng cho cả cá đẻ lẫn cá nuôi, pH thì 4,5 nhưng xử lý thì dễ ,
anh em xem hình cây bút nhé
http://http://img178.imageshack.us/img178/2222/snc11203br2.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/2222/snc11203br2.jpg
http://http://img178.imageshack.us/img178/5404/snc11204tu9.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/5404/snc11204tu9.jpg

vikisan
25-04-2008, 01:51 PM
Tôi có ý kiến nhỏ như thế này nhé, nếu không đúng xin anh em hiểu biết hơn sửa chữa hộ:

Thiết bị đo tds (cũng như đo mS, hay gọi là microSiemens) là đo độ dẫn điện của nước. Hay nói đúng hơn là đo nồng độ tất cả các chất muối (là các chất có tính dẫn điện) được hòa tan trong nước. Nhưng độ dH của nước chỉ phụ thuộc vào một số muối trong nước thôi (muối Ca và Mg gây ra độ cứng thay đổi, các sulfate và clorid gây ra độ cứng không thay đổi của nước). Vậy dùng cây bút tds để đo độ cứng của nước không được chính xác hoàn toàn, chỉ để chuẩn đoán thôi. Nhiều khi sai số đến 80%. Ví dụ: theo tôi biết, 1 độ cứng=17-18 ppm (tds). Nước máy nhà tôi đo nhiều khi lên tới 650-750 ppm, nhưng độ cứng của nước chỉ có khoảng 16! Theo tôi, nên dùng thêm loại test đo dH kiểu nhỏ giọt để kiểm tra lại thì chính xác hơn.

thienphucadia
25-04-2008, 11:00 PM
em cũng sắp mua bộ loc nước, các anh em xem bảng báo giá và cho em biết công dụng của nó có phù hợp khi nuôi cá dĩa
file:///C:/Users/ThienAn/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

BAÛNG BAÙO GIAÙ


Soá : 21/KD/2008

Kính Göûi: Anh AÂn
Ñòa Chæ :
Ñieän Thoaïi: Fax:

Coâng ty COÅ PHAÀN BAÁT ÑOÄNG SAÛN VAØ MOÂI TRÖÔØNG DAÂN XUAÂN (DX GROUP) caûm ôn Quyù khaùch ñaõ quan taâm ñeán saûn phaåm cuûa coâng ty chuùng toâi.
Sau ñaây, coâng ty DX xin haân haïnh cung caáp ñeán Quyù khaùch baûng baùo giaù veà thieát bò loïc nöôùc theo yeâu caàu cuûa Quyù khaùch, chi tieát nhö sau :STT


TEÂN MAËT HAØNG


SOÁ LÖÔÏNG


ÑÔN GIAÙ


(VND)


THAØNH TIEÀN


(VND)


01
Boä loïc trao ñoåi Ion ( Anion), khöû khoaùng, bao goàm :
-Voû bình Composite
-Haït nhöïa trao ñoåi Ion (Anion) – Purolite (Anh)
-Van huùt hoùa chaát (NaOH) taùi sinh ñieàu khieån baèng tay


01


9.800.000


9.800.000


02
Boä loïc trao ñoåi Ion (Cation), khöû khoaùng, bao goàm :
-Voû bình Composite
-Haït nhöïa trao ñoåi Ion (Cation) – Purolite (Anh)
Van huùt hoùa chaát (HCl) taùi sinh ñieàu khieån baèng tay


01


8.900.000


8.900.000


03
Boä loïc khöû pheøn (saét ) , bao goàm
-Voû bình Composite
-Vaät lieäu khöû saét – Myõ
Van 3 chieàu ( loïc , röûa ngöôïc , xaû xuoâi)


01


4.800.000


4.800.000


04
Boä loïc thoâ , bao goàm:
-Voû bình Composite
-Vaät lieäu loïc : than hoaït tính Myõ , caùt , soûi loïc nöôùc.
Van 3 chieàu ( loïc , röûa ngöôïc , xaû xuoâi)


01


5.500.000


5.500.000


05
Boä loïc tinh , bao goàm:
- Voû bình nhöïa xanh 20” – Ñaøi Loan
- Loõi loïc 5micron -20” - Myõ


01


1.200.000


1.200.000


TOÅNG COÄNG : 30.200.000(VND)


BA MÖÔI TRIEÄU HAI TRAÊM NGAØN ÑOÀNG


GHI CHUÙ :
- Giaù thoâng baùo treân chöa bao goàm thueá giaù trò gia taêng.
- Gía ñaõ bao goàm phí laép ñaët taïi Goø Vaáp
- Giaù thoâng baùo treân chæ coù giaù trò trong voøng 1 thaùng.
- Giao haøng taïi TP. Hoà Chí Minh.
- Moïi chi tieát xin lieân heä 08.8636455 hoaëc 0918144482 gaëp Miss. HôïpTp.HCM, ngaøy 24 thaùng 04 naêm 2008.


P.THÖÔNG MAÏI
NGUYEÃN THÒ HÔÏP

thienphucadia
25-04-2008, 11:02 PM
và bảng báo giá thứ 2
file:///C:/Users/ThienAn/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

BAÛNG BAÙO GIAÙ


Soá : 21/KD/2008

Kính Göûi: Anh AÂn
Ñòa Chæ :
Ñieän Thoaïi: Fax:

Coâng ty COÅ PHAÀN BAÁT ÑOÄNG SAÛN VAØ MOÂI TRÖÔØNG DAÂN XUAÂN (DX GROUP) caûm ôn Quyù khaùch ñaõ quan taâm ñeán saûn phaåm cuûa coâng ty chuùng toâi.
Sau ñaây, coâng ty DX xin haân haïnh cung caáp ñeán Quyù khaùch baûng baùo giaù veà thieát bò loïc nöôùc theo yeâu caàu cuûa Quyù khaùch, chi tieát nhö sau :STT


TEÂN MAËT HAØNG


SOÁ LÖÔÏNG


ÑÔN GIAÙ


(VND)


THAØNH TIEÀN


(VND)


01
Boä laøm meàm nöôùc 1m3/h , bao goàm :
-Voû bình Composite
-Haït nhöïa trao ñoåi Ion – Purolite (Anh)
-Van huùt muoái taùi sinh ñieàu khieån baèng tay


01


5.670.000


5.670.000


02
Boä naâng pH, bao goàm:
-Voû bình Composite
-Vaät lieäu naâng PH – Myõ
-Van 3 chieàu ( loïc , röûa ngöôïc , xaû xuoâi)


01


4.800.000


4.800.000


03
Boä loïc khöû pheøn (saét ) , bao goàm
-Voû bình Composite
-Vaät lieäu khöû saét – Myõ
Van 3 chieàu ( loïc , röûa ngöôïc , xaû xuoâi)


01


4.800.000


4.800.000


04
Boä loïc thoâ , bao goàm:
-Voû bình Composite
-Vaät lieäu loïc : than hoaït tính , caùt , soûi loïc nöôùc.
Van 3 chieàu ( loïc , röûa ngöôïc , xaû xuoâi)


01


5.500.000


5.500.000


TOÅNG COÄNG : 20.770.000( VND)


HAI MÖÔI TRIEÄU BAÛY TRAÊM BAÛY MÖÔI NGAØN ÑOÀNG


GHI CHUÙ :
- Giaù thoâng baùo treân chöa bao goàm thueá giaù trò gia taêng.
- Gía ñaõ bao goàm phí laép ñaët taïi Goø Vaáp
- Giaù thoâng baùo treân chæ coù giaù trò trong voøng 1 thaùng.
- Giao haøng taïi TP. Hoà Chí Minh.
- Moïi chi tieát xin lieân heä 08.8636455 hoaëc 0918144482 gaëp Miss. HôïpTp.HCM, ngaøy 21 thaùng 04 naêm 2008.


P.THÖÔNG MAÏI
NGUYEÃN THÒ HÔÏP

findnemo
28-04-2008, 06:10 PM
Bạn post lại cho rõ được không vậy?Mình không xem được font chữ >< Thanks nhé :)
Ma hệ thống lọc gì mà trên 20tr mắc vậy?

thienphucadia
28-04-2008, 10:48 PM
mình mở vẫn thấy bình thường mà, đâu có vấn đề gì về phông chữ, bạn có thể gọi điện cho cô Hợp sẽ maill cho bạn báo giá nhé, nếu tính kỹ bộ này gần 40 triệu chứ ko phải 20tr đâu, mình cũng nhức đầu vụ này lắm

danghuy
29-04-2008, 09:27 AM
nếu có thời gian hôm nào hẹn Phú mình dẫn bạn đến một tay nuôi cá khá chuyên nghiệp từ nước đến con giống để học hỏi , anh ta cũng ở gần nhà bên xuân thới thượng hóc môn , bạn thấy anh ta xử lý nước thì khỏi chê , không biết mình có thể theo được không , thân

kitax
29-04-2008, 09:47 AM
@danghuy: Hôm nào anh đi dẫn em đi theo với nhé :devil: Em qua .. xem cá thôi !

danghuy
29-04-2008, 10:04 AM
@kitax hii hii , không dành bắt cá nha hiihii . hứa không ? hi hii ..

kitax
29-04-2008, 10:21 AM
@danghuy: Vụ đó ... không thể hứa trước được anh. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết thôi :devil:

tieumieu
29-04-2008, 10:58 AM
@danghuy:
Nếu các bạn đi thì cho mình đi theo với.Mình chỉ mới tập nuôi cá dĩa thôi

thienphucadia
29-04-2008, 11:31 AM
nếu có thời gian hôm nào hẹn Phú mình dẫn bạn đến một tay nuôi cá khá chuyên nghiệp từ nước đến con giống để học hỏi , anh ta cũng ở gần nhà bên xuân thới thượng hóc môn , bạn thấy anh ta xử lý nước thì khỏi chê , không biết mình có thể theo được không , thân
cám ơn bạn, nếu có thể được thời gian rãnh bạn rủ mình lên nhà anh ấy với nhé, sẽ hậu tạ bạn, à mình cũng biết một anh ở hoc môn nuôi cá cũng lớn lắm, khoản 400 hồ, anh ấy tên anh Đen, bữa nào lên chổ bạn nói mình sẽ dẫn qua anh ấy chơi

heoquay
22-05-2008, 08:23 AM
các anh ơi.nếu các anh có đi thì cho em theo với nhé.em cũng wan tam về vấn đề nước lắm.xinh cám ơn các anh nhiều.

blackker
29-06-2008, 10:03 AM
mấy anh cho em hỏi nha em nuôi 4 con size 6-7 cho chay may loc 24/24 dc hok vậy?

thienphucadia
29-06-2008, 02:18 PM
bạn vẫn cho máy lọc chạy suốt ko sao, nhưng tắt máy lọc khi cho cá ăn, chúc bạn thành công

lamhaonguyen
20-04-2012, 06:44 PM
cảm ơn anh đã góp ý, các anh em cho Phú hỏi có ai biết thông số nước ngầm ở phường 11 quận Gò Vấp ko a?
cảm ơn các anh em nhiều !

chào bạn. Mình cũng ở GV, p12 khu vực đường Bùi Quang Là (Hẻm cafe SV chạy zô tới gốc me chợ tân sơn đó) mình nuôi cá dĩa đẻ ở đây và dùng nước giếng rất ok, chỉ có điều pH quá thấp, khoảng 4.5 -5 thui, mình xử lý = cách ngâm nước 24h và ngâm cùng san hô, sau đó nó tăng lên khoảng 7.5-8, trước khi thay nước mình trộn thêm 1 ít nước mới cho pH = 6-6.5, rùi thay cho cá. Cá vẫn sống khỏe mạnh, sinh sản tốt, độ pH trong hồ luôn ổn định.
Mẫu nước mình đã đem đi xét nghiệm, kết quả rất ok.
Ko biết chỗ bạn p12 thì thế nào.
Chúc bạn có nguồn nước tốt và thành công trong việc theo đuổi niềm đam mê !!!