Tham gia AVB cũng đã lâu, hôm nay mình giới thiệu 2 chú gà già và 1 tơ, những nhận xét của các bạn sẽ là kinh nghiệm quý giá cho mình
Cú 3,1kg
http://www.uphinh.vn/image/view/881884.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881883.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881885.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881887.jpg
Chuối 1,5kg
http://www.uphinh.vn/image/view/881898.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881892.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881899.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881900.jpg
Chuối tơ 8 tháng trạng 2,5kg
http://www.uphinh.vn/image/view/881882.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881894.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881895.jpg
http://www.uphinh.vn/image/view/881896.jpg