http://www.microsofttranslator.com/b...?topic=17568.0

---------- Bài viết thêm vào lúc 12:57 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 12:21 AM ----------


http://chat.allotment.org.uk/index.php?topic=17568.0