Minh ở quận 10 cần xin hoặc mua ít bèo hoa dâu,Cây Bèo Cái dạng này: