Tình hình là em có nuôi một con sóc,ở chỗ em người ta gọi là sóc bụng trắng. Mấy ngày nay bỗng dưng em thấy nó tự ăn đuôi mà không hiểu lý do làm sao. Mọi người giúp em với ạ