đàn gà con của em no bị nổi trái trên mặt, cho em hỏi mua thuốc gì để cứu nó. thấy nó lây sang con khác