Ace cho hỏi về nguyên lí lọc tràn bên cạnh hồ và cách sắp xếp các vật liệu lọc giống như hình bên dưới. Xin cảm ơn

[/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]