Cỡ hồ :40x40x35.[IMG] photo P1020683_zps7fb9e753.jpg[/IMG]
Hinh nữa nè:[IMG] photo P1020681_zps207f7edb.jpg[/IMG]