cho em hỏi gà mái cách một ngày nó đẻ một lần thì có tốt hay không