Bạn nào có hình quần xã-quần thể chim,có thể post cho mình(sưu tầm việc học).(Nếu rõ ràng hơn thì nói cho mình bít cảnh trong hình ở đâu)THANK nhiu`