Anh em nào ở Phủ Lý chơi khuyên thì vào báo danh nhé.