em có mấy tấm hình mà hong biết pót lên sao,mong mọi nguòi chỉ giùm