em có một con than nở cuối vụ năm ngoái, giờ hót suốt ngày. hôm nay mang đi chơi bị thằng hàng xóm nó gạ cho đá. chim của nó được 2 năm tuổi rồi, hai con đá được 10p thì con của em bị thua. em đem về nhà dí con khác vào thì nó vẫn đòi đánh nhau. vậy cho em hỏi là con than của em còn chọi được nữa ko?