Bác nào có cái đèn kẹp bể nhỏ hơn 30, cũ hoặc hỏng bán lại hoặc cho e xin lại với. Cảm ơn mọi người