1 chòe lửa Bắc đã thuộc, bắt đầu hót chuyện và hót sổng đôi chút hoặc 1 chào mào Tây hồ bán hoặc đổi lấy 2 cái lồng cu gáy sms sô may 01697388720 khi xem.