e này mới nhập tịch được một tgian ngắn.
link e nó đây các bác thẩm âm hộ e nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=1sJ5zXv-wjg
http://www.youtube.com/watch?v=C-pM1bMD8oE