Là nhà e có hai hồ nuôi ngoài trời nuôi cùng nguồn nước , thức ăn ... nhưng có một hồ lúc nào cá cũng bị trùng mỏ neo đeo! Các a hướng dẫn cho e thốc để trị ạ! thank các a nhìu!