lộn chuồng rùi pạn ui.......đưa qua chuồng GN thì các ae mới nhận xét dc với lại up thiếu hình sao nhìn dc