Cànua điều mái TC hoặc phoenix. Nhắn tin vao in box. Cam on