chào ongdanambo đọc trên diễn đàn thấy bài viết của chú kể về những chuyến đi bây gà khá nhiều chú có hay lên gia lai không?