đèn dùng được 01 tháng đã đóng gói vì đổi đèn metal.
bán 2 máng 1.300.000 .
0904587547