Tình hình em cần 1 khuyên líu. líu tốt, tướng khá 1 tí, Giá cả thương lương
e ở HCM
SDT 0188 25 66 503