Mong Anh Em Giúp Cho!
Rất Cảm Ơn Đấy!!![IMG]http://i1207.photobucket.com/albums/bb470/anhbaga1/KhuyenVangCon1.jpg
[IMG]http://i1207.photobucket.com/albums/bb470/anhbaga1/KhuyenVangCon2.jpg