tình hình la em có con ballast odyseea với tụ kick 2 chân nhưng chưa biết đấu thế nào. bác nào rành về điện chỉ em với (chế máng t5 ho)