Có em bối giá cho em chuyển nhà mới 12 quả.
http://m.youtube.com/watch?v=M17lrAXAq9w
Call: 0916923009