Các bác cho ý kiến nha chim bổi 3 mùa vẫn xờ vào vẫn nhảy , đang an cám tuan cong vàng trái cây cào cáo mỗi ngày lun , các bác thẩm hộ nhé