Hiện nay, diễn đàn ngày càng lớn mạnh, số lượng bài viết cũng vô cùng phong phú, nhưng cũng gây rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm bài viết cần thiết nhất là box Thủy sinh. Kính đề nghị BQT nên nghiên cứu cho mở thêm các diễn đàn con như : Bể, Nền, Nước, Đèn, Lọc, CO2, Lũa, Đá, ...
Nhân đây BQT xem lại chức năng Tìm kiếm không còn hoạt động chính xác (tìm không thấy, mặc dù đã kiểm chứng bài viết đó đang có trên diễn đàn). Kính chào đoàn kết và xây dựng.