gửi bác gatrephuocthai nic yahoo của minh là thientam1972.