mong mọi người tich cực tham gia học hỏi kinh nghiệm ae chém gió đông cho vui. nghe chim khuyên cũng buồn quá.