http://youtu.be/iCXqYa8TInU
Các cụ thẩm hộ em con cu gáy này với, em mới chơi nên gà mờ món này quá.