lập ra toppic này rất mong đưôc45 làm quen vs mấy anh chơi cây ở đồng tháp,hoặc gần đồng tháp củng được,dể học hỏi kinh nghiệm từ các pro,8 nửa,hehe