ai có lọc cho bể 40 thì ib e nhé. thks. sdt 097 2190 614