bể mới anh em góp ý nhé
kt : 70 x30 x40
nền ada
lọc chế,không co2, cây (không biết,.,)