LÀM CHUỒNG GÀ RỪNG

Làm chuồng gà nên chọn trong 20 ngày tốt sau đây:
"Ất Sửu, Mậu Thìn, Quý Dậu, Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Canh Dần, Tân Mẹo, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Đinh Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Giáp Thìn, Ất Tị, NHâm Tý, Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ, Nhâm Tuất".
Lại nên chọn ngày có Trực Mãn, Thành, Khai.
Kỵ ngày Đao Chiêm, Đại Hao, Tiểu Hao, Tứ Phế.

MUA GÀ RỪNG; CHIA GÀ RỪNG CỦA ANH EM NÊN CHỌN CÁC NGÀY SAU
Mua gà RỪNG nên chọn trong 10 ngày tốt sau:
"Giáp Tý, Ất Sửu, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Ất Tị, Đinh Mùi".
Nên tránh ngày Phá Quân.

Một số vấn đề phong thủy về gà rừng theo kinh kê gửi anh em xem cho vui, bàn luận