Em mới mua con chim này nhưng không biết no thế nào, nhờ các anh trên điễn đàn hộ em đánh giá.