không hiểu sao đàn cá nhà e cá cái bụng to tướng mà cứ vật vờ trên mặt nước như kiểu sắp die còn cá đực rượt mấy con bụng bé chạy ầm ầm mà e thấy cá đực sống khỏe hơn cá cái thỳ phải