Bác nào chán thì thanh lý cho em ạ
Em chỉ cần màu như lày thôi ạ, về cải thiện đàn đồng huyết ở nhà

http://www.youtube.com/watch?v=ux4T1pkHrZY