con chim cu gáy của em bị đi phân xanh và phân vàng hơi có nước bây giờ chứa trị như thế nào cả nhà