em co môt mây con cu gay ma nuôi hoài ma no ko chiu lên nhơ mây canh chăm sao cho no lên chơi đc coi