Mấy cái rêu này là gì thế mấy a trồng dc trên đá ko


Cây này là rông đuôi chó hay là cây gì z mấy anh