Xin chào các men, tụi thấy gà Đông Tảo cũng hay đấy chứ, sao các men không lập diễn đàn Gà Đông Tảo!