Em có e than đột biến nhưng ko biết up ảnh , e sai đthoai ,ai giúp e up với . Sms qua số 0946432999 e gởi hình up dùm e. Thanks trước..