Có 1 số gà và úp 2,3 ngày 1 lần anh em vào xem cho ý kiến.

https://www.facebook.com/groups/2172...24381/?fref=ts