Hồ e nuôi loại này và ngoài tiệm họ nói tên là :Kim tơ vàng.Ko biết tên tiếng anh là gì?ae ai biết chỉ e với .