Hồ e 40x20x20 hơi nhỏ. Ai chỉ e nguyên liệu vs cách làm y. E mún làm cái hồ thêm đẹp đẹp tí.