Thân chàn các bô lão, tiền bối:
E mới tham gia diễn đàn và muốn đc tìm hiểu, tham khảo về loại dò bắp chuối, mong các bậc bô lão, tiền bối, ai đã từng và đang sử dụng loại dò này chỉ giáo giùm. E chân thành cám ơn.