Con Châu rồng của mình thường hay thở gấp vậy là bị gì vậy thiếu pH hay không? nhờ các bạn chỉ giúp.