em mới set chưa được 1 tuần xấu xấu bẩn bẩn,1m ,co2 1giot/s , as 4 bóng t5h0 10k
http://youtu.be/VZaZUk0k1a0