có ai biết chơi màu gà hay hk dạ, chỉ em út với, seo e hk biết màu j hết ak