Các bác có ai chơi chích cồ trong av k cho e hỏi av có thể thả trích cồ và chim quốc ở chung đc k vậy